OAHPA!
Skip to content
 

Skriv datoen med tall (f.eks. 17.8.)

golken göökteluhkievïjhtede biejjie
goevten luhkieåktsede biejjie
goevten göökteluhkiemubpie biejjie
snjaltjen gööktelåhkede biejjie
rahkan luhkiegaaktsede biejjie
Poengsummen din: