OAHPA!
Skip to content
 

Enter the date in numerals (ex. 17.8.)

njoktjen golmeluhkievoestes biejjie
ruffien luhkievïjhtede biejjie
snjaltjen göökteluhkiegovhtede biejjie
ruffien gåalmede biejjie
mïetsken vïjhtede biejjie
Your score: