OAHPA!
Skip to content
 

Skriv datoen med tall (f.eks. 17.8.)

ruffien luhkieåktsede biejjie
voerhtjen låhkede biejjie
mïetsken göökteluhkiegåalmede biejjie
skïereden göökteluhkiemubpie biejjie
mïetsken åktsede biejjie
Poengsummen din: