OAHPA!
Skip to content
 

Skriv datoen med tall (f.eks. 17.8.)

ruffien luhkiegovhtede biejjie
snjaltjen låhkede biejjie
goevten gaaktsede biejjie
skïereden göökteluhkiegåalmede biejjie
snjaltjen luhkienjealjede biejjie
Poengsummen din: