OAHPA!
Skip to content
 

Skriv datoen med tall (f.eks. 17.8.)

goeven luhkievïjhtede biejjie
suehpeden vïjhtede biejjie
skïereden luhkiegåalmede biejjie
rahkan låhkede biejjie
mïetsken luhkievïjhtede biejjie
Poengsummen din: