OAHPA!
Skip to content
 

Skriv datoen med tall (f.eks. 17.8.)

skïereden luhkienjealjede biejjie
skïereden låhkede biejjie
suehpeden åktsede biejjie
voerhtjen göökteluhkiegaaktsede biejjie
tsïengelen göökteluhkiemubpie biejjie
Poengsummen din: