OAHPA!
Skip to content
 

Enter the date in numerals (ex. 17.8.)

goeven luhkiegovhtede biejjie
goeven luhkievoestes biejjie
suehpeden luhkietjïjhtjede biejjie
snjaltjen luhkievoestes biejjie
rahkan luhkievïjhtede biejjie
Your score: