OAHPA!
Skip to content
 

Skriv datoen med tall (f.eks. 17.8.)

voerhtjen göökteluhkienjealjede biejjie
rahkan mubpie biejjie
rahkan låhkede biejjie
rahkan göökteluhkievïjhtede biejjie
tsïengelen luhkietjïjhtjede biejjie
Poengsummen din: