OAHPA!
Skip to content
 

Skriv datoen med tall (f.eks. 17.8.)

че̄ххчманн ко̄ллмлоагант 9. пе̄ййв
ке̄ссьманн ко̄ллмлоагант 29. пе̄ййв
та̄лльвманн ко̄ллмлоагкь а̄вьтма ко̄ллмлоагант 4. пе̄ййв
сӯйнкоссэманн ко̄ллмлоагкь а̄вьтма ко̄ллмлоагант 5. пе̄ййв
о̄дтыгьманн ко̄ллмлоагкь а̄вьтма ко̄ллмлоагант 21. пе̄ййв