OAHPA!
Skip to content
 

Skriv datoen med tall (f.eks. 17.8.)

ке̄ссьманн ко̄ллмлоагант 8. пе̄ййв
кыдтманн ко̄ллмлоагкь а̄вьтма ко̄ллмлоагант 8. пе̄ййв
сӯйнкоссэманн ко̄ллмлоагкь а̄вьтма 30. пе̄ййв
сӯйнкоссэманн ко̄ллмлоагкь а̄вьтма ко̄ллмлоагант 1. пе̄ййв
по̄рркманн 19. пе̄ййв