OAHPA!
Skip to content
 

Practise predicative in comparative

Add adjectives in correct forms.

    
Maarjan aajroe lea åenehke. Dov aajroe aaj åenehke?
Mov aajroe goh Maarjan.
Krïhken artigkele lea åenehke. Dov artigkele aaj åenehke?
Mov artigkele goh Krïhken.
Åvlan aehtjie veaksehke?
Mov aehtjie sov aehtjeste.
Bræjhtan aehtjie veaksehke?
Mov aehtjie sov aehtjeste.
Sagkan aajja båeries. Man båries dov aajja?
Im daejrieh, men mov aajja sov aajjeste.
Your score: