OAHPA!
Skip to content
 

Enter the date in numerals (ex. 17.8.)

rahkan luhkiegovhtede biejjie
njoktjen luhkienjealjede biejjie
golken göökteluhkiemubpie biejjie
njoktjen luhkiegovhtede biejjie
mïetsken göökteluhkieåktsede biejjie
Your score: