OAHPA!
Skip to content
 

Enter the date in numerals (ex. 17.8.)

mïetsken voestes biejjie
goevten luhkievïjhtede biejjie
suehpeden luhkievïjhtede biejjie
ruffien gaaktsede biejjie
njoktjen gööktelåhkede biejjie
Your score: