OAHPA!
Skip to content
 

Enter the date in numerals (ex. 17.8.)

goevten vïjhtede biejjie
mïetsken låhkede biejjie
tsïengelen tjïjhtjede biejjie
snjaltjen golmeluhkievoestes biejjie
suehpeden gåalmede biejjie
Your score: