OAHPA!
Skip to content
 

Practise accusative in singular

Mâid puäʒʒ-ooumaž påårr? (kuʹvǯǯ)
Puäʒʒ-ooumaž påårr
Mâid triâŋgg jookk? (mueʹrjjsäʹpp)
Triâŋgg jookk
Mâid jieʹǩǩ påårr? (luõss)
Jieʹǩǩ påårr
Mâid dåhttar jookk? (čääʹcc)
Dåhttar jookk
Mâid čieʹcc påårr? (viõʹlǧǧesleiʹbb)
Čieʹcc påårr