OAHPA!
Skip to content
 

Practise illative

Add nouns in correct forms.

    
Gåabph daate vïnhtse jåhta? (Saadteskhnjuana)
Dïhte jåhta.
Gïese manne daabloehtæjjam vadtam? (gaalla)
Datne daabloehtæjjam vadtah.
Gïese daate gïhpelaejpie? (mænnja)
Daate gïhpelaejpie
Gåabph båantah suvkieh? (vaalje)
Båantah suvkieh.
Gåabph åesiestæjjah fuehpiedieh? (såafoe)
Åesiestæjjah fuehpiedieh.
Your score: