OAHPA!
Skip to content
 

Practise attributes in positive

Add adjectives in correct forms.

    
Næjlan gåetie lea orre. Guktie dov gåetie?
Mov aaj gåetie.
Datne tuhtjh mov tjillege lea daemies?
Jaavoe, dov lea tjillege.
Krïhken bïjle lea lyövlehke?
Jaavoe, daelie hov lea bïjlem åasteme.
Dov beapmoeh gaervies?
Ijje, ij leah daate beapmoeh.
Bræjhtan bïjle lea lyövlehke?
Jaavoe, daelie hov lea bïjlem åasteme.
Your score: