OAHPA!
Skip to content
 

Practise attributes in positive

Add adjectives in correct forms.

    
Datne tuhtjh mov govse lea stoere?
Jaavoe, dov lea govse.
Dov beapmoeh lïenes?
Ijje, ij leah daate beapmoeh.
Daate filme lea gaaje hijven. Sïjhth dam vuartasjidh?
Ijje, im sïjhth filmh vuartasjidh.
Saaran bïjle lea jorpehke?
Jaavoe, daelie hov lea bïjlem åasteme.
Daate tjovle lea plyöjhkehke. Guktie doete?
Daate aaj tjovle.
Your score: