OAHPA!
Skip to content
 

Enter the date in numerals (ex. 17.8.)

snjaltjen göökteluhkiegåalmede biejjie
snjaltjen luhkievïjhtede biejjie
skïereden göökteluhkienjealjede biejjie
voerhtjen njealjede biejjie
mïetsken luhkievoestes biejjie
Your score: