OAHPA!
Skip to content
 

Enter the date in numerals (ex. 17.8.)

voerhtjen voestes biejjie
rahkan luhkieåktsede biejjie
tsïengelen gaaktsede biejjie
goeven luhkieåktsede biejjie
voerhtjen göökteluhkiemubpie biejjie
Your score: