OAHPA!
Skip to content
 

Practise perfect

Add verbs in correct forms.

    
Maam Jåhha daan biejjien dorjeme? (orrijidh)
Daan biejjien Jåhha
Giejnie dah guaktah soptsestamme daan biejjien? (soptsestidh)
Daan biejjien dah guaktah almine
Maam datne aeredsbeapmose byöpmedamme? (byöpmedidh)
Daan aereden manne laejpiem
Maam månnoeh aeredsbeapmose byöpmedamme? (byöpmedidh)
Daan aereden dåtnoeh vuastam
Maam mijjieh aeredsbeapmose byöpmedamme? (byöpmedidh)
Daan aereden dijjieh voejem
Your score: