OAHPA!
Skip to content
 

Øv på attributtformer i positiv

Skriv sørsamisk adjektiver i riktig bøyingsform

    
Dov beapmoeh hearskoes?
Ijje, ij leah daate beapmoeh.
Meerjen gåetie lea kruana. Guktie dov gåetie?
Mov aaj gåetie.
Pöövlen bïjle lea guhkie?
Jaavoe, daelie hov lea bïjlem åasteme.
Daate filme lea gaaje isvelihks. Sïjhth dam vuartasjidh?
Ijje, im sïjhth filmh vuartasjidh.
Daate kååpe lea jovje. Guktie doete?
Daate aaj kååpe.
Poengsummen din: