OAHPA!
Skip to content
 

Practise attributes in positive

Add adjectives in correct forms.

    
Dov beapmoeh sietie?
Ijje, ij leah daate beapmoeh.
Datne tuhtjh mov hierkie lea onne?
Jaavoe, dov lea hierkie.
Dov beapmoeh baetjkie?
Ijje, ij leah daate beapmoeh.
Tåamman gåetie lea rööpses. Guktie dov gåetie?
Mov aaj gåetie.
Maahken gåetie lea gaertjie. Guktie dov gåetie?
Mov aaj gåetie.
Your score: