OAHPA!
Skip to content
 

Øv på attributtformer i positiv

Skriv sørsamisk adjektiver i riktig bøyingsform

    
Daate filme lea gaaje isvelihks. Sïjhth dam vuartasjidh?
Ijje, im sïjhth filmh vuartasjidh.
Maarjan gåetie lea vyölkehke. Guktie dov gåetie?
Mov aaj gåetie.
Dov beapmoeh fïerske?
Ijje, ij leah daate beapmoeh.
Mov tjidtjien binte lea vyskehke. Dov lea binte?
Mov aaj binte.
Mov tjidtjien sjåarhtoe lea rutjkehke. Dov lea sjåarhtoe?
Mov aaj sjåarhtoe.
Poengsummen din: