OAHPA!
Skip to content
 

Practise attributes in positive

Add adjectives in correct forms.

    
Mov tjidtjien åenehksguapa lea kraevie. Dov lea åenehksguapa?
Mov aaj åenehksguapa.
Saaran gåetie lea kraevie. Guktie dov gåetie?
Mov aaj gåetie.
Datne tuhtjh mov tjillege lea vestie?
Jaavoe, dov lea tjillege.
Daate filme lea gaaje nåekies. Sïjhth dam vuartasjidh?
Ijje, im sïjhth filmh vuartasjidh.
Dov beapmoeh gejhkie?
Ijje, ij leah daate beapmoeh.
Your score: