OAHPA!
Skip to content
 

Øv på illativ

Skriv sørsamiske pronomen i riktig bøyingsform

    
Stæjna aaj dam daajra? (satne)
Stæjna jeehti Nejla dam soptsesti.
Åabpa bïenjem Meerjese vedti? (satne)
Jaavoe, Meerje jeehti åabpa dam vedti.
Gïese sïesele tjovlem åasteme? (mijjieh)
Sïesele tjovlem åasteme.
Vïelle kåarhtem maanide vedti? (sijjieh)
Jaavoe, maanah jeehtin vïelle dam vedti.
Gïese aajjovh gaeptiem åasteme? (dijjieh)
Aajjovh gaeptiem åasteme.
Poengsummen din: