OAHPA!
Skip to content
 

Øv på illativ

Skriv sørsamiske pronomen i riktig bøyingsform

    
Giejtie vïjve ålloeabpesem åasteme? (dåtnoeh)
Vïjve ålloeabpesem åasteme.
Tjidtjaahka gaeriem dejtie guaktide vedti? (såtnoeh)
Jaavoe, dah guaktah jeehtigan tjidtjaahka dam vedti.
Maarja aaj dam daajra? (satne)
Maarja jeehti Nejla dam soptsesti.
Birje aaj dam daajra? (satne)
Birje jeehti Nejla dam soptsesti.
Maaketje gaeriem Sööfese vedti? (satne)
Jaavoe, Sööfe jeehti maaketje dam vedti.
Poengsummen din: