OAHPA!
Skip to content
 

Practise illative

Add pronouns in correct forms.

    
Gïese elkieh gïeteværjoem åasteme? (mijjieh)
Elkieh gïeteværjoem åasteme.
Jiekie bongkem Krïhkese vedti? (satne)
Jaavoe, Krïhke jeehti jiekie dam vedti.
Gïese krist’aehtjie muadtam åasteme? (mijjieh)
Krist’aehtjie muadtam åasteme.
Kræsta aaj dam daajra? (satne)
Kræsta jeehti Nejla dam soptsesti.
Gïese jöömmetje ålloetråajjam åasteme? (dijjieh)
Jöömmetje ålloetråajjam åasteme.
Your score: