OAHPA!
Skip to content
 

Øv på illativ

Skriv sørsamiske pronomen i riktig bøyingsform

    
Hilje aaj dam daajra? (satne)
Hilje jeehti Nejla dam soptsesti.
Giejtie baarnetjh åesiestimmielæstoem tjaaleme? (dijjieh)
Baarnetjh åesiestimmielæstoem tjaaleme.
Laevie njimkedahkem Aannese vedti? (satne)
Jaavoe, Aanna jeehti laevie dam vedti.
Vïelle sïlpevæhtam dejtie guaktide vedti? (såtnoeh)
Jaavoe, dah guaktah jeehtigan vïelle dam vedti.
Gïese båatsoesaemie artigkelem tjaaleme? (dijjieh)
Båatsoesaemie artigkelem tjaaleme.
Poengsummen din: