OAHPA!
Skip to content
 

Practise illative

Add nouns in correct forms.

    
Gåabph daate lopmedoenehke jåhta? (Stuehkie)
Dïhte jåhta.
Gïese dïhte daabloem vadta? (månnja)
Dïhte daabloem vadta.
Gåabph kontovrebarkijh hejkieh? (låemie)
Kontovrebarkijh hejkieh.
Gïese månnoeh spïelem vedtien? (onnevïelle)
Dåtnoeh spïelem vedteden.
Gïese mijjieh spïelem vedtebe? (baernie)
Dijjieh spïelem vedtede.
Your score: