OAHPA!
Skip to content
 

Practise illative

Add nouns in correct forms.

    
Gïese dijjieh spïelem vedtede? (åabpa)
Mijjieh spïelem vedtebe.
Gïese daate laejpie? (jyöne)
Daate laejpie
Gïese dåtnoeh beeretjem vedteden? (aarpije)
Månnoeh beeretjem vedtien.
Gïese daate sjöövememielhkie? (gåmma)
Daate sjöövememielhkie
Gåabph gåetieietnieh sveehkestieh? (Nordmelikse)
Gåetieietnieh sveehkestieh.
Your score: