OAHPA!
Skip to content
 

Practise illative

Add nouns in correct forms.

    
Gïese daate loese? (jiekie)
Daate loese
Gåabph geajnoebarkijh baatarieh? (Provhke)
Geajnoebarkijh baatarieh.
Gåabph daate skovtere jåhta? (Mussere)
Dïhte jåhta.
Gåabph saemiedigkiepresideente fuehpede? (Aarjepluevie)
Saemiedigkiepresideente fuehpede.
Gïese mijjieh spïelem vedtebe? (stoerreåabpa)
Dijjieh spïelem vedtede.
Your score: