OAHPA!
Skip to content
 

Practise illative

Add nouns in correct forms.

    
Gïese daate muarjetje? (mænnja)
Daate muarjetje
Gïese dåtnoeh dåahkam vedteden? (aahka)
Månnoeh dåahkam vedtien.
Gåabph daate pluahta jåhta? (Mussere)
Dïhte jåhta.
Gåabph gåetieietnie vaarreste? (Dearna)
Gåetieietnie vaarreste.
Gåabph snæhkere fuehpede? (boelte)
Snæhkere fuehpede.
Your score: