OAHPA!
Skip to content
 

Practise present

Add verbs in correct forms.

    
Maam Sagka maahta? (beenghkedh)
Dïhte maahta
Maam manne åastam? (åestedh)
Datne sæjrobpem
Maam dåtnoeh eejehtimmesne darjoden? (laavkodh)
Eejehtimmesne månnoeh
Dah guaktah skïhpem åestiejægan? (åestedh)
Eakan
Maam dah guaktah daan biejjien darjoejægan? (gaahtjedh)
Daan biejjien dah guaktah
Your score: