OAHPA!
Skip to content
 

Practise present

Add verbs in correct forms.

    
Maam dah guaktah daan biejjien darjoejægan? (leekedh)
Daan biejjien dah guaktah
Maam dah guaktah skuvlesne darjoejægan? (bïhkedidh)
Dah guaktah
Dej guaktaj naan leessemebïjle? (lea)
Ijje, ij dej guaktaj naan leessemebïjle.
Gubpede åahpetjh vaedtsieh? (vaedtsedh)
Åahpetjh Staareste
Maam datne daan biejjien darjoeh? (goltelidh)
Daan biejjien manne
Your score: