OAHPA!
Skip to content
 

Øv på presens

Skriv sørsamisk verb i riktig bøyingsform

    
Maam mijjieh daan biejjien skuvlesne darjobe? (sojjehtidh)
Daan biejjien dijjieh
Gubpede hosbåanta vaarra? (vaarredh)
Hosbåanta Kraapohkistie
Dah guaktah daan biejjien staarese feerijægan? (feeredh)
Eakan daan biejjien , men duarstan.
Maam dåtnoeh maehteden byöpmedidh? (maehtedh)
Månnoeh mietenem byöpmedidh.
Maam manne maahtam? (maehtedh)
Datne lustestalledh.
Poengsummen din: