Verb

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

Tilbake til grammatikkens hovedside.

TÄTÄ SIVUA OLLAAN KÄÄNTÄMÄSSÄ SUOMEKSI.

Inledning

Verbet forteller hva som skjer eller hva som gjøres.

Man kan avleder verb fra andre ordklasser eller tilmed fra andre verb, f.eks. ?? og ??. Here you can read more about verb derivasjon.

Verb bøyes både i finitte eller infinitte former:

  • Infinitt verbbøying har berre en ende form och uttrykker ikke person og tall, f.eks. infinitiv: xxx (å komme) og perfektum partisipp: xxx (kommet).
  • Finitt verbbøying har fleire former som uttrykker både modus, person og tall.

Modus er en bøyningsform av verbet som betegner den talendes forhold til det som sies. Vi har fyre modus på skoltesamisk:

  • Indikativ (fortellende form): xxx. (Jeg kommer i morgen.)
  • Imperativ (bydeform): 'xxx! (Kom (du) hit!)
  • Kondisjonalis (betinget form): 'xxx! (xxx)
  • Potensialis (mulighetsform): 'xxx! (xxx)

Person og tall er bøyingskategorier som uttrykker kongruens med subjektet: xxx 'xxx', xxx 'xxx' (jeg 'kommer', vi 'kommer', hun kune 'kommer', vi 'kommer').

Det viktig å passe på vokal- og konsonantveksel samt palatalisering når man bøyer verbet.

Tilbake til grammatikkens hovedside.