Killerfiller

Direktelink til Killerfiller VISL

Nivået på setningssetta

Du skal bøye ord i setninger. Vi har fire ulike sett av setninger (Sentence collection) som kvar har ulike ordklassealternativ (Word class).

Verbbøyinga er tilpassa nivå, slik:

  1. introductory level: imperativ (berre 2sg) og indikativ (berre presens)
  2. medium level: imperativ (berre 2. pers), indikativ (både presens og preteritum) og aktio.
  3. high level: indikativ, imperativ og kondisjonalis, i alle personar og tal. Også passiv og nokre infinitte former, til dømes verbabessiv.
  4. Med det fjerde setningssettet kan du bøye verb i potensialis, og dessutan velge adjektiver, talord, refleksive pronomen og substantiv med possessive suffiks.

Med 1-3. setningssett kan du også velge å bøye substantiv og pronomen.

Oppsett av elevgrupper

Læraren registerer seg sjølv som lærar. Når elevane registrerer seg oppgjev dei brukarnamnet til læraren, og dermed kan læraren følgje med på arbetet til elevane.

Grammatiske forkortingar

Forkortingane er sett opp alfabetisk.

Forkorting Forklaring
1 2 3 person: 1. 2. 3.
actio aktio
Com komitativ
comp komparativ
cond kondisjonalis
du/DU dualis
Ess essiiv
foc/ge fokalt ge, t.d. ordforma 'inge'
Ill illativ
Imp imperativ
impf preteritum
inf infinitiv
Loc lokativ
Pass passiv
pcp1 presens partisipp
pcp2 perfektum partisipp
pl/PL fleirtal
pot potensialis
pr presens
sg/SG eintal
sup superlativ
supi supinum
vabe verbabessiv

Sideformer

I presens blir godteken som 3pl både boradit og boradat.

I preteritum blir godteken både lei og leai.

I potensialis blir godteken som 3sg både leažžá og leaš og bođeža og bođeš, og 1pl boražit og boražat.

Adjektiv comp sg godtekne former er divraseabbo og divrasat.

Killerfiller-link:

Last changed: $Id: Killerfiller_nno.xml 55554 2012-03-22 09:41:41Z trond $