WordFall

Direktelink til WordFall VISL

Om spelet

I WordFall-spelet er det meininga å arbeide med ordklasser. Setninga kjem til syne, og så fell dei ned, eitt etter eitt. Med piltasten dirigerer du dei til å falle ned i rett ordklassekasse. Viss du trykker nedpiltasten, så fell ordet fortare.

Å starte spelet

  1. Skriv setninga sitt nummer (for å få ei bestemt setning) – eller
  2. berre trykk "Play"

Aktiver Java-vindauget med å klikke på det, og trykk på F2-tasten på tastaturet.

Wordfall-image

Setningsnummer

Du kan velge eit setningskorpus eller ein spesiell type setninger, t.d. SMEAb143. Men da kan du ikkje registrere resultatet.

Du kan sjå setningkorpusa her: setningskorpus

Poeng

Du får 10 poeng kvar gong du gjer riktig. Viss du legger ordet i feil ordklasse, så mister du 5 poeng. Viss du klarer heile setninga uten feil, så får du 10 bonuspoeng for kvart ord. Du får dobbelt så mange poeng!

På høgre side er Penalty Box - straffeboksen. Kvar gong eit ord faller i feil ordklasse, så aukar vannivået. Når Penalty Box er full av vann, så kjem ein murvegg som gjer at de neste orda faller fortare ned. Når murveggen dekker heile skjermen, så er spelet over. Du kan stoppe spelet viss du vel "Quit Game" i menyen.

Resultat

Viss resultatet dit er blant dei 10 beste resultata for i dag, eller viss det er blant dei 100 beste totalt, får du registrere namnet ditt, og landet du er frå.

Nivå

... er det tre av: "Beginner", "Intermediate" og "Expert". Jo høgare nivå du vel, desto lengre er setningane og orda faller fortare. Mursteinane er også større, slik at skjermen fyllast fortare når du gjer feil. Spelet startar på "Intermediate"-nivået, men du kan sjølv velje nivå i "Game"-menyen.

Ordklassar

Viss du ikkje vil bruke alle ordklassane, kan du i "Game"-menyen velje "Word Classes". Her kan du velje enten ferdigdefinerte grupper, eller "Custom", og da kan du sjølv velje ordklassar. Men da kan du ikkje registrere resultatet.

Stoppe spelet

I Game-menyen kan du velje "Stop Game" eller "Quit". Men du kan registrere resultatet berre viss du veljer "Stop Game", og du har nok poeng.

Lyd

Du kan slå av lyden i "Sound Effects Settings"-menyen.

Statistikk

Når spelet er over, viser datamaskinen deg resultata, og spør om du vil øve på de ordklassane som var vanskelegast for deg.

Ordklassar og deira forkortingar

Vi bruker desse ordklassene:

n substantiv (girji, lohkamat, golmmas)
prop propra (egennavn) (William, Kárášjohka)
pron pronomen (mun, sidjiide, soapmásat, ollu)
num talord (okta, 1923)
adj adjektiv (alit, ollu, njealját)
prp pre-/postposisjon (alde, miehtá)
conj konjunksjon (ja, ahte, vaikko)
intj interjeksjon (vuoi, jippi)
adv adverb (hui, johtilit, olgun)
v verb (lean, borran, juhkamis)
part partikkel (go, amma, han)

I nokre spel er det merka ordklassar som ikkje finst i samisk, så som "infm" (infinitivsmerke) og "art" (artikkel).

Du kan lese meir om ordklassar her: Ordklassar og vurdering av dei

WordFall-link:

Last changed: $Id: WordFall_nno.xml,v 1.8 2008/05/06 lene Exp $