Analysere ord og tekst

Nedanfor er det ei lenkje til setnings- og tekstanalyse på giellatekno sine sider. Analysatoren kan du også bruke til å analysere enkeltord, og til å glossere tekst. Her har vi forklart ein del funksjonar:

  • Viss du vil analysere ordformer, kan du velje "Analyse".
  • Viss du vil analysere tekst, kan du velje "Disambiguering". Det inneber at i staden for å gje alle moglege analyser, så gjev datamaskina (i beste fall) berre den rette analysa -- både morfologisk og syntaktisk.
  • Viss du vel "Grunnformomsetjing til bokmål", så får du akkurat det.
  • Viss du vel "Orddeling", får du sjå kor det er mogleg å dele orda.
  • Viss du vel "Transkriber", får du det eller dei samiske orda skrive med lydskrift (IPA).

Analyser eit ord eller ein tekst

Last changed: $Id: intro.xml,v 1.8 2008/02/13 lene Exp $