Syntris (Funksjonsspel)

Direktelink til Syntris VISL

Å starte spelet

  1. Skriv setninga sitt nummer (for å få ei bestemt setning) – eller
  2. berre trykk "Play"

Aktiver Java-vindauget med å klikke på det, og trykk på F2-tasten på tastaturet.

Setningsnummer

I Syntris-spelet arbeider du med setningsfunksjonar.

Du kan velge eit setningskorpus eller ein spesiell type setninger, t.d. SMEAb143. Men da kan du ikkje registrere resultatet.

Du kan sjå setningkorpusa her: setningskorpus

Spelet

Syntris-image

Datamaskinen vel ei setning og deler den i setningsledd. Så fell det frå himmelen ei kasse med fire funksjonar. Du kan flytte kassa eller stable funksjonane inne i kassa slik at den nederste funksjonen passar til setningsleddet som kassa fell ned på. Du kan flytte kassa til sidelengs med piltastane. Du stabler om funksjonane med piltastane, pil-opp og pil-ned.

Fart og pause

Viss du trykkjer mellomromstasten nederst på tastaturet ditt, så fell kassa fortare. Viss du vil ha ei pause, så trykkjer du p-tasten. Når du trykkjer same tasten ein gong til, så fortsettar spelet.

Poeng

Kvar gong kassa fell ned på riktig setningsledd, så får du 10 poeng og setningsleddet blir grønt. Kvar gong kassa fell på galt setningsledd, så mistar du 5 poeng og datamaskinen vel ei ny setning. Men den gamle setninga blir igjen under den nye. Viss du klarer å velje riktige funksjonar til setningsleddene i den nye setninga, så får du også prøve deg på den gamle setninga under.

Når 10 setninger er stabla på kvarandre, så sluttar spelet. Du kan stoppe spelet viss du i Game-menyen vel "Stop Game" eller "Quit".

Resultat

Viss resultatet ditt er blant dei 10 beste resultata for i dag, eller viss det er blant dei 100 beste totalt, får du registrere namnet ditt, og landet du er frå.

Setningsledda og deira forkortingar

Vi bruker desse setningsledda:

Forkorting Setningsledd Døme
S Subjekt Min nieiddat leat čeahpit. Bahádahkki son lea! De dáhpáhuvai, ahte rievvár bođii.
P Verbal (predikator) Min nieiddat leat čeahpit. Ale mana! Don galggat jaska veallát.
Od Objekt Bija buori dola. Maid Máret áigu oastit? Dieđát go goas mis lea čoahkkin?
A Adverbial Lávvui gullá maid uvssot. Doai leahppi áŋgirit lohkan sámegiela olles dálvvi. Nieida lei skuvllas. Jus dieđášin, de dajašin.
HAB Habitiv Mus leat ustibat. Min bussás leat alit čalmmit.
fC Predikativ Min bussás leat alit čalmmit. Gáttis ledje olbmot.
Cs Subjektpredikativ Min nieiddat leat čeahpit.
Co Objektpredikativ Son oaččui dan luoikkasin. Gáhkuid son ráhkada hui buriid.
Cp Predikativpredikativ Mus leat gieđat nu galbmasat.
CO Koordinator Muhto Parkera gal deavččastetne.
SUB Subordinator Jus dieđášin, de dajašin. Son lea viššaleabbo go mun.
PART Partikkel Boađát go odne?
VOC Vokativ Gilette, boađe donge!

Vi bruker desse sideordningsledda:

Forkorting Sideordningsledd Døme
CO Koordinator Sii ráhkadedje muohtaádjáid ja muohtaeŋgeliid.
CJT Konjunkt Sii ráhkadedje muohtaádjáid ja muohtaeŋgeliid.

Her kan du lære meir om setningsanalyse: Setningsledda og deira funksjonar

Eller du kan øve her: Setningstre

Syntris-link:

Last changed: $Id: Syntris_nno.xml 23836 2009-02-09 14:22:22Z biret $