Konjunksjoner og subjunksjoner

Tilbake til grammatikk hovedside.

Konjunksjoner er ord som binder sammen ledd av samme type:

 • Laara 'jïh' Piere gujht jirreden båetiejægan.
 • (Laara og Piere kommer nok i morgen.)
 • Manne aadtjegh aahka 'gon' aajjan luvnie vearadamme.
 • (Jeg har nettopp vært hos bestemor og bestefar.)
 • Im manne gueliem lyjhkh, 'mohte' bearkoe lea njaelkie.
 • (Jeg liker ikke fisk, men kjøtt er godt.)

Den norske konjunksjonen 'eller' kan uttrykkes på to forskjellige måter. I spørsmål brukes vuj. Ellers brukes jallh:

 • Mijjieh vihth tjaktjese 'jallh' tjaktjedaalvan gaavnedibie.
 • (Vi treffes igjen til høsten eller høstvinteren.)
 • Sïjhth löövjem 'vuj' prïhtjegem jovkedh?
 • (Vil du drikke te eller kaffe?)

Subjunksjoner knytter bisetningen til hovedsetningen:

 • 'Jis' datne vualkah, dellie hov manne aaj vualkam.
 • (Hvis du drar, da drar jeg også.)
 • 'Gosse' datne båarasåbpoe, dellie datne aaj åadtjoeh meatan årrodh.
 • (Når du blir eldre, så får du også være med.)
 • Manne sïjhtem Egyptese vuelkedh 'ihke' dusnie dan jïjnjem vuartasjidh.
 • (Jeg vil reise til Egypt fordi det er så mye å se der.)
 • Biejjie eensilaakan bækta 'jalhts' ennje ajve njoktje.
 • (Solen varmer skikkelig, selv om det bare er mars ennå.)

Noen konjunksjoner og subjunksjoner blir uttrykt på ulike måter på norsk, f.eks. goh, som kan bety både 'da', 'som' og 'enn'.

 • 'Goh' faahkajim, dellie måjhtajim manne lim niekedamme.
 • (Da jeg våknet, så husket jeg at jeg hadde drømt.)
 • Im leah manne seamma båeries 'goh' datne.
 • (Jeg er ikke like gammel som deg.)
 • Laara sagki stuerebe 'goh' dïhte.
 • (Laara er mye større enn han.)

Subjunksjonen goh kan også kombineres med adverb og postposisjonsuttrykk:

 • Dillie 'goh' aahka lij onne... (Da bestemor var liten...)
 • Tjoerimh dan guhkiem vuertedh aarebi 'goh' dah guessieh böötin.
 • (Vi måtte vente så lenge før gjestene kom.)

I setninger som Ih 'goh' datne dam govleme? (Har du ikke hørt det?), med nektingsverb + goh, er goh en partikkel.

Tilbake til grammatikkmenyen.