Verb

Tilbake til grammatikk hovedside.

Verbet forteller hva som skjer eller hva som gjøres.

Verbets bøyning bestemmes av hva slags stamme ordet har. Det finner vi ut ved å se på hvor mange stavelser det er i ordets siste takt. Det finnes

  • likestavelsesverb som har to stavelser i siste takt, og ender på '-edh' eller '-odh' i infinitiv: åestedh, vaaksjodh, vaajvesovvedh.
  • ulikestavelsesverb som har tre stavelser. De ender alltid på '-idh' i infinitiv: byöpmedidh, saemiestidh, soptsestidh.

Man skiller mellom finitte og infinitte verb:

  • Finitte verb er verb som er bøyd i person og tall. De kongruerer med subjektet: manne 'båatam', datne 'båatah', dïhte 'båata', mijjieh 'båetebe' (jeg 'kommer', du 'kommer', hun 'kommer', vi 'kommer').
  • Infinitte verb bøyes ikke i person og tall, f.eks. infinitiv: båetedh (å komme) og perfektum partisipp: båateme (kommet).

Modus er en bøyningsform av verbet som betegner den talendes forhold til det som sies. Vi har to modus på sørsamisk:

  • Indikativ (fortellende form): Jirreden 'båatam'. (Jeg kommer i morgen.)
  • Imperativ (bydeform): 'Båetieh' diekie! (Kom (du) hit!)

Her kan du lese mer om verb.

Tilbake til grammatikk hovedside.