Verb

Tilbake til grammatikk hovedside.

Verb forteller hva som skjer eller hva som gjøres.

Formelt sett er et verb definert som et ord som blir bøyd i tempus. Ord som skifter form alt ettersom de er sammen med daan biejjien (i dag) eller jååktan (i går) er verb.

Ulike stammer

Verbets bøyningsendelser bestemmes av hvor mange stavelser det er i den siste takta i ordet. Takt er en gruppe av stavelser der bare den første stavelsen har trykk. Her er stavelsene skilt med -, og takta merka med (). Trykk er merka med ' foran stavelsen:

 • tjöönghkegåetedh ('tjööngh-ke)('gåe-tedh) har fire stavelser og to takter
 • soptsestidh ('sopt-se-stidh) har tre stavelser og ei takt

Likestavelsesverb har to stavelser i siste takt, og ender på '-edh' eller '-odh' i infinitiv:

 • åestedh ('åes-tedh) har to stavelser og ei takt
 • vaaksjodh ('vaak-sjodh) har to stavelser og ei takt
 • vaajvesovvedh ('vaaj-ve)('sov-vedh) har fire stavelser og to takter

Mange likestavelsesverb har omlyd.

Ulikestavelsesverb har tre stavelser. De ender alltid på '-idh' i infinitiv:

 • byöpmedidh ('byöp-me-didh) har tre stavelser og ei takt
 • saemiestidh ('sae-mie-stidh) har tre stavelser og ei takt

Ulikestavelsesverb har ikke omlyd.

Verbgrupper (verbklasser)

Likestavelsesverbene kan grupperes etter stammevokalen (vokalen i den trykklette stavelsen i siste takt):

 • '-ie'-verb: verbgruppe I. Endelse i infinitiv: '-edh'
 • '-oe'-verb: verbgruppe II. Endelse i infinitiv: '-odh'
 • '-a'-verb: verbgruppe III. Endelse i infinitiv: '-edh'
 • '-e'-verb: verbgruppene IV, V, VI: Endelse i infinitiv: '-edh'

De fleste verbene vil fordele seg i verbgrupper etter rotvokalen (vokalen i trykktung stavelse i siste takt). Her er liste over vokalen i infinitiv:

 • verbgruppe I: ae, e, i, ie, u, ue, åe
 • verbgruppe II: a, aa, ea, æ, å, åa
 • verbgruppe III: a, aa, ea, ua, å, åa
 • verbgruppe IV: a, ï, ïe, o, oe, aa, å, åa
 • verbgruppe V: o, y, yö, åå
 • verbgruppe VI: ee, i, u, öö

Det innebærer at det for svært mange verb er mulig å se hvilken verbgruppe de tilhører ved hjelp rotvokalen:

Følgende rotvokaler er utvetydige for verb som ender på -edh i infinitiv:

 • ae, e, ie, ue, åe tilhører verbgruppe I. Unntak: edtjedh - verbgr. IV.
 • ea, ua tilhører verbgruppe III
 • ï, ïe, oe tilhører verbgruppe IV
 • y, yö, åå tilhører verbgruppe V
 • ee, öö tilhører verbgruppe VI

Følgende rotvokaler for verb som ender på -edh i infinitiv kan tilhøre to verbgrupper:

 • i, u tilhører verbgruppe I eller VI
 • a, aa, å, åa tilhører verbgruppe III eller IV
 • o tilhører verbgruppe IV eller V

Omlyd

Ved vokalveksling i andre stavelse forandres vokalen eller diftongen i første stavelse i noen av verbgruppene. F.eks. ved skifte av 'e' til 'a' i andre stavelse, blir vokalene i første stavelse åpnere eller mørkere: vaedtsedh - vaadtsam, båetedh - båatam.

For verb er det omlyd ved vokalvekslingen i verbgruppe I i entall i presens og for kortformen i alle tall i preteritum.

 • verbgruppe I: entall i presens og ved kortform for alle personer og alle tall i preteritum. Dessuten perfektum partisipp.
 • verbgruppe II: 3. person entall i presens. Dessuten perfektum partisipp.
 • verbgruppe IV: 3. person entall, 1. person totall og 3. person flertall i presens.

Her kan du lese mer om omlyd

Vokalveksling i ulikestavelsesverb

Ulikestavelsesverb kan ha lang vokal i andre stavelse, men når vokalen i endingen er 'e' eller den er bare 'h', blir det forkortelse:

Følgende varianter finnes:

 • 'ie' - 'e': saemiestidh (infinitiv) -> saemestem (pres. 1. p. sg.)
 • 'oe' - 'o': daaroestidh (infinitiv) -> daarostem (pres. 1. p. sg.)
 • 'a' - 'e': aatskadidh (infinitiv) -> aatskedem (pres. 1. p. sg.)
 • 'a' - 'i': jåhtajidh (infinitiv) -> jåhtijem (pres. 1. p. sg.)

Finitt verb og kongruens

Finitt verb er et verb som er bøyd i person og tall.

Det er kongruens (samsvar i bøyning) mellom subjektet og det finitte verbet: manne båatam, datne båatah, dïhte båata, mijjieh båetebe (jeg kommer, du kommer, hun kommer, vi kommer).

Infinitte verb

er verb som ikke bøyes i person og tall. Følgende infinitte verb er en del av verbalet:

 • infinitiv (verbets grunnform): Daan biejjien sïjhtem 'tjoejkedh'. (I dag vil jeg gå på ski.)
 • perfektum partisipp: Dah guaktah 'byöpmedamme'. (De to har spist.)
 • nektelsesform av verb, presens og preteritum: Im jirreden 'båetieh', eah maanah gænnah 'båetieh'. (Jeg kommer ikke i morgen, barna kommer heller ikke.)
 • tilstandsform (gerundium): Manne lim 'åerieminie', goh tjidtjie bööti. (Jeg sov da mor kom.)

Disse har en og samme form uavhengig av subjektet i setningen. De brukes sammen med et hjelpeverb, som er bøyd i person og tall. Når hjelpeverbet er lea, er det i mange tilfeller best å ikke ha det med.

Verbgenitiv er ikke en del av verbalet: Aehtjie bööti 'vaedtsien'. (Far kom gående.)

Transitivt og intransitivt verb

Transitive verb tar objekt i akkusativ: Manne laejpiem 'åastam'. (Jeg kjøper brød.) Intransitive verb kan ikke ta objekt i akkusativ, f.eks. mïnnedh (ta en tur).

Modus

Form av verbet som betegner den talendes forhold til det som sies. Vi har to modus på sørsamisk:

 • indikativ (fortellende form): 'Båatam' jirreden.
 • (Jeg kommer i morgen.)
 • imperativ (bydeform): 'Båetieh' diekie! (Kom hit!)

Indikativ

Indikativ er verbets fortellende form - f.eks. båatam (jeg kommer), idtjih båetieh (du kom ikke). Her kommer indikativ presens og preteritum:

Presens (nåtid)

Likestavelsesverb har to stavelser i siste takt, og ender på '-edh' eller '-odh'. De blir delt inn i seks verbgrupper etter bøyningsmønsteret.

Det kan være vokalveksling i stammevokal. Generelt gjelder at 'ie' og 'oe' forkortes til henholdsvis 'e' og 'o' når vokalen i endingen er 'e': båetieh - båetebe, laavkoeh - laavkobe. Dessuten:

 • ie-verb får vokalveksling til 'a' og omlyd i alle personer i entall.
 • oe-verb får vokalveksling til 'e' og omlyd i 3. person entall.
 • a-verb får vokalveksling til 'oe' i 3. person entall og flertall. Dette skjer ikke i alle dialekter.
 • e-verb får følgende vokalvekslinger:
  • i 3. person entall: til 'a' og omlyd (e1), til 'oe' (e2), til 'ie' (e3)
  • i 1. person totall og 3. person flertall: til 'ie' og omlyd (e1), til 'ie' i (e3), til 'oe' (e2)
  • i 3. person totall: til 'i'.

LIKESTAVELSESVERB - presens - omlyd er markert med grått
I II III IV V VI
ie-verb oe-verb a-verb e1-verb e2-verb e3-verb
båetedh laavkodh guarkedh bïejedh govledh gihtjedh
nekt. båetieh laavkoeh guarkah bïejh govlh gihtjh
Person:
manne båatam laavkoem guarkam bïejem govlem gihtjem
datne båatah laavkoeh guarkah bïejh govlh gihtjh
dïhte båata lååvke guarkoe beaja govloe gihtjie
månnoeh båetien laavkoen guarkan biejien govloen gihtjien
dåtnoeh båeteden laavkoden guarkeden bïejeden govleden gihtjeden
dah guaktah båetiejægan laavkoejægan guarkajægan bïejijægan govlijægan gihtjijægan
mijjieh båetebe laavkobe guarkebe bïejebe govlebe gihtjebe
dijjieh båetede laavkode guarkede bïejede govlede gihtjede
dah båetieh laavkoeh guarkoeh biejieh govloeh gihtjieh

Ulikestavelsesverb har en eller tre stavelser i siste takt, og ender på '-idh', f.eks. soptsestidh. Disse verbene har ikke omlyd. Verbene kan ha lang vokal i andre stavelse, men når vokalen i endingen er 'e' eller den er bare 'h', blir det forkortelse fra 'oe' til 'o' og 'ie' til 'e': daaroestidh - daarostem, saemiestidh - saemestem

ULIKESTAVELSESVERB - presens
Person saemiestidh lea
manne saemestem leam
datne saemesth leah
dïhte saemeste lea
månnoeh saemiestien lean
dåtnoeh saemiestidien lidien
dah guaktah saemiestægan lægan
mijjieh saemiestibie libie
dijjieh saemiestidie lidie
dah saemiestieh leah

Oversikt over person- og tall-endinger:

Presens
Person likestavelsesverb ulikestavelsesverb
manne -m -em
datne -h -h
dïhte - -e
månnoeh -n -ien
dåtnoeh -den -idien
dah guaktah -jægan -ægan
mijjieh -be -ibie
dijjieh -de -idie
dah -h -ieh

Preteritum (fortid)

Likestavelsesverb har to stavelser i siste takt, og ender på '-edh' eller '-odh'. De blir delt inn i seks verbgrupper etter bøyningsmønsteret i presens.

Verbgruppe I, II og III får en ekstra stavelse med '-j-' (langform).

I de andre verbgruppene faller stammevokalen bort foran endelsen.

LIKESTAVELSESVERB - preteritum - omlyd er markert med grått
I II III IV V VI
ie-verb oe-verb a-verb e1-verb e2-verb e3-verb
Person båetedh laavkodh guarkedh bïejedh govledh gihtjedh
manne båetiejim laavkoejim guarkajim bïejim govlim gihtjim
datne båetiejih laavkoejih guarkajih bïejih govlih gihtjih
dïhte båetieji laavkoeji guarkaji bïeji govli gihtji
månnoeh båetiejimen laavkoejimen guarkajimen bïejimen govlimen gihtjimen
dåtnoeh båetiejiden laavkoejiden guarkajiden bïejiden govliden gihtjiden
dah guaktah båetiejigan laavkoejigan guarkajigan bïejigan govligan gihtjigan
mijjieh båetiejimh laavkoejimh guarkajimh bïejimh govlimh gihtjimh
dijjieh båetiejidh laavkoejidh guarkajidh bïejidh govlidh gihtjidh
dah båetiejin laavkoejin guarkajin bïejin govlin gihtjin

De fleste verbene i verbgruppe I kan bøyes med kortform, og da blir det omlyd. Legg merke til at verbene får samme rotvokaler som verbgruppe VI.

VERBGRUPPE I - preteritum - kortform med omlyd
Person båetedh tjaeledh buektedh jiehtedh
manne böötim tjeelim bööktim jeehtim
datne böötih tjeelih bööktih jeehtih
dïhte bööti tjeeli böökti jeehti
månnoeh böötimen tjeelimen bööktimen jeehtimen
dåtnoeh böötiden tjeeliden bööktiden jeehtiden
dah guaktah böötigan tjeeligan bööktigan jeehtigan
mijjieh böötimh tjeelimh bööktimh jeehtimh
dijjieh böötidh tjeelidh bööktidh jeehtidh
dah böötin tjeelin bööktin jeehtin

Ulikestavelsesverb har en eller tre stavelser i siste takt, og ender på '-idh'. De har ikke omlyd:

ULIKESTAVELSESVERB - preteritum
Person saemiestidh lea
manne saemiestim lim
datne saemiestih lih
dïhte saemiesti lij
månnoeh saemiestimen limen
dåtnoeh saemiestiden liden
dah guaktah saemiestigan ligan
mijjieh saemiestimh limh
dijjieh saemiestidh lidh
dah saemiestin lin

Oversikt over person- og tall-endinger:

Preteritum
Person endelser, både likest. og ulikest. verb
manne -im
datne -ih
dïhte -i
månnoeh -imen
dåtnoeh -iden
dah guaktah -igan
mijjieh -imh
dijjieh -idh
dah -in

Nektelse

Nektelse består av nektelsesverb og hovedverb i nektelsesform - im båetieh (jeg kommer ikke) eller idtjim båetieh (jeg kom ikke). Bare nektselsesverbet som bøyes i person og tid.

NEKTELSE
Person presens preteritum imperativ hovedverb
manne im idtjim ollem aelliem båetieh
datne ih idtjih ollh aellieh båetieh
dïhte ij idtji olles aellies båetieh
månnoeh ean idtjimen ollen aellien båetieh
dåtnoeh idien idtjiden olleden aelleden båetieh
dah guaktah eakan idtjigan olles aellies båetieh
mijjieh ibie idtjimh ollebe aellebe båetieh
dijjieh idie idtjidh ollede aellede båetieh
dah eah idtjin olles aellies båetieh

Det er to imperativer. 'aellie-' uttrykker forbud eller avvisning: Aellieh dam vaeltieh! (Ikke ta den!) og 'olle-' uttrykker advarsel: Ollem gahtjh! (Bare jeg ikke faller!)

Hovedverbets nektelsesform
I II III IV V VI
ie-verb oe-verb a-verb e1-verb e2-verb e3-verb
båetedh laavkodh guarkedh bïejedh govledh gihtjedh
båetieh laavkoeh guarkah bïejh govlh gihtjh
ulikest: saemiestidh
saemesth

Verbenes nektelsesform og 2. person entalls imperativform er like.

Imperativ

Verbets bydeform, f.eks. 'Båetieh' diekie! (Kom (du) hit!)

LIKESTAVELSESVERB - imperativ
I II III IV V VI
ie-verb oe-verb a-verb e1-verb e2-verb e3-verb
Person båetedh laavkodh guarkedh bïejedh govledh gihtjedh
datne båetieh laavkoeh guarkah bïejh govlh gihtjh
dåtnoeh båeteden laavkoden guarkeden bïejeden govleden gihtjeden
dijjieh båetede laavkode guarkede bïejede govlede gihtjede

ULIKESTAVELSESVERB - imperativ
Person saemiestidh
datne saemesth
dåtnoeh saemiestidien
dijjieh saemiestidie

Verbenes nektelsesform og 2. person entalls imperativform er like.

Perfektum

Perfektum brukes om handlinger som er avsluttet, f.eks. Manne 'gåårvedamme'. (Jeg har kledd på meg.) Partisippformen kan brukes sammen med et hjelpeverb for å presisere tid eller for å nekte:

 • Manne leam 'gåårvedamme'. (Jeg har kledd på meg.)
 • Manne lim 'gåårvedamme'. (Jeg hadde kledd på meg.)
 • Im leah 'gåårvedamme'. (Jeg har ikke kledd på meg.)
 • Im lim 'gåårvedamme'. (Jeg hadde ikke kledd på meg.)

Partisippendelsen er for likestavelsesverb '-me', og stammevokalen veksler til 'e'. Verbgruppe I og II får omlyd. Ulikestavelsesverb får endingen '-amme'.

Perfektum partisipp - omlyd er markert med grått
I II III IV V VI
ie-verb oe-verb a-verb e1-verb e2-verb e3-verb
båetedh laavkodh guarkedh bïejedh govledh gihtjedh
båateme lååvkeme guarkeme bïejeme govleme gihtjeme
ulikest: saemiestidh
saemiestamme

Gerundium (tilstandsform)

Gerundium brukes sammen med hjelpeverbet 'lea', men hjelpeverbet kan utelates når det ellers går fram av setninga hvem som er subjektet. Formen uttrykker at handlingen er i gang, og kan ofte oversettes til "holder på med å": Nïejte daelie tjaelieminie. (Jenta holder nå på å skrive.) Ofte uttrykker formen hva som er i gang, når noe skjer: Manne lim 'åerieminie', goh tjidtjie bööti. (Jeg sov da mor kom.)

Gerundiumendingen er '-minie', ulikestavelsesverb får endingen '-eminie'.

Gerundiumform
I II III IV V VI
ie-verb oe-verb a-verb e1-verb e2-verb e3-verb
båetedh laavkodh guarkedh bïejedh govledh gihtjedh
båetieminie laavkoeminie guarkaminie bïejeminie govleminie gihtjeminie
ulikest: saemiestidh
saemesteminie

Verbgenitiv

Verbgenitiv uttrykker på hvilken måte noe skjer, f.eks. Aehtjie bööti 'vaedtsien'. (Far kom gående.) Det kan knyttes bestemmelsen akten til: Aehtjie båata 'akten vaedtsien'. (Far kommer stadig gående.)

Endingen er '-n', ulikestavelsesverb får endingen '-en'.

Verbgenitiv
I II III IV V VI
ie-verb oe-verb a-verb e1-verb e2-verb e3-verb
båetedh laavkodh guarkedh bïejedh govledh gihtjedh
båetien laavkoen guarkan bïejen govlen gihtjen
ulikest: saemiestidh
saemesten

Tilbake til grammatikk hovedside.