Omlyd

Tilbake til grammatikk hovedside.

Omlyd er et resultat av at stammevokalen (vokalen i den trykklette stavelsen i siste takt) påvirker rotvokalen (vokalen i trykktung stavelse i siste takt). Det er tre ulike omlydstyper: ie-omlyd, i-omlyd og a-omlyd.

For a-omlyd vil stammevokalen a, som er en lav vokal, føre til at rotvokalen blir lavere. i-omlyd av urunda diftonger ie, ae vil føre til fremre urunda ee. i-omlyd av runda diftonger ue, åe vil føre til fremre urunda öö. ie-omlyd av lave vokaler ïe, oe fører til høye og fremre ie, ue.

Omlyd i verb

I likestavelsesverb vil stammevokalen (vokalen i den trykklette stavelsen i siste takt) påvirke rotvokalen (vokalen i trykktung stavelse i siste takt). Disse reglene er generelle og gjelder på tvers av verbgrupper. Det er tre ulike omlydstyper: ie-omlyd, i-omlyd og a-omlyd. I tabellen nedenfor betyr "=" at rotvokalen ikke får omlyd. Tom rute betyr at kombinasjonen ikke eksisterer.

OMLYD I LIKESTAVELSESVERB med infinitiv -edh
rotvokal foran -e- rotvokal foran -a- rotvokal foran -ie- rotvokal foran -i- eksempel kommentar
ae aa = ee maehtedh - maahta - maehtien - meehti
åe åa = öö båetedh - båata - båetien - bööti
oe ua ue tjoejkedh - tjuajka - tjuejkien
ue ua = öö vuejedh - vuaja - vuejien - vööji
ie ea = ee jiehtedh - jeahta - jiehtien - jeehti
ïe ea ie bïejedh - beaja - biejien
aa = ae gaavnedh - gaavna - gaevnien
åa = åe råakedh - råaka - råekien
ï æ i bïssedh - bæssa - bissien
u å = = utnedh - åtna - utnien - utni
o å u lohkedh - låhka - luhkien Ikke vgr. V (passiv ?)
i æ = bissedh - bæssa - bissien Ikke vgr. VI
a = e barkedh - barka - berkien Ikke vgr. III
e a = vedtedh - vadta - vedtien unntak: edtjedh
For e-omlyd vil stammevokalen a, som er en midtre vokal, føre til at rotvokalen blir høyere. For e-omlyd vil stammevokalen a, som er en midtre vokal, føre til at rotvokalen blir høyere.

Følgende rotvokaler har ikke omlyd: öö, ee, ua, yö, ea, y

OMLYD I LIKESTAVELSESVERB med infinitiv -odh
rotvokal foran 'o' rotvokal foran 'a'/'e' eksempel
aa åå laavkodh - lååvke
ea veasodh - vyöse
åa åå dåarjodh - dåårje
a o abrodh - obre
æ y dængkodh - dyngke
å o dåvvodh - dovve

Perfektum partisipp har omlyd for verbgruppe I og II. Verbgruppene følger tabellene ovenfor for stammevokal a.

Omlyd i substantiv

Det er omlyd i første stavelse når 'ie' skifter til 'a' i andre stavelse i illativ entall.

OMLYD I LIKESTAVELSESSUBSTANTIV som ender på '-ie'
rotvokal foran 'ie' rotvokal foran 'a' eksempel
ue ua buertie - buartan
åe åa gåetie - gåatan
ae aa aehtjie - aahtjan
u å buvrie - båvran
ie ea miesie - measan
e a betnie - batnan
i æ tjidtjie - tjædtjan

Omlyd i adjektiv

Adjektiv kan bøyes i kasus og numerus, som substantiv, og har i tilfelle samme omlydsmønster som substantiv. Slik bøying er ikke så vanlig i sørsamisk.

Ei gruppe adjektiv har attributtform og predikativform på -ies og -ehke (fordelt litt ulikt fra adjektiv til adjektiv. Hvis adjektivene har slik formveksling har rotvokalen omlyd når stammevokalen skifter fra -ie til mørk e.

Eksempel er tjevties - tjovtehke, liehties - lyöhtehke, gaertjies - gåårtjehke.

Tilbake til grammatikk hovedside.