Tallord

Tallord er ord som forteller hvor mange ting uttrykk refererer til. De deles inn i grunntall, ordenstall og samlingstall. Grunntall er ord som akte, göökte, golme (en, to, tre). Ordenstall er ord som voestes, mubpie, gåalmede (første, andre, tredje) og de regnes som adjektiv. Samlingstall er ord som gööktesh, golmesh, gööktege, golmege (to personer, tre personer, to rein, tre rein), og de er substantiver.

Tallord kan brukes alene eller som hovedordet i setningsleddet og bøyes da i kasus:

  • Idtji dïhte gih maehtieh dallah jiehtedh gïem galka dejstie 'göökteste' vaeltedh.
  • (Han kunne ikke med en gang si hvem av de to han skulle ta.)

Grunntall og ordenstall kan også stå sammen med et substantiv. Ordenstall bøyes ikke foran et substantiv, mens grunntall følger bestemte regler for samsvarsbøyning:

  • Tjidtjie lea 'vïjhte maanah' bijjiedamme. (Mor har oppdratt fem barn.)
  • Gosse nïejte lij 'luhkien jaepien' båeries die aahka bööti.
  • (Da jenta var elleve år gammel, kom bestemora.)

Her kan du lese mer om tallord.

Tilbake til grammatikkmenyen.