Adjektiv

Sámegillii | På norsk | In English

Tilbake til grammatikk hovedside.

Adjektiv forteller hvordan noe eller noen er, f.eks. hvordan det/den ser ut, f.eks. Mus lea 'rukses' biila. Son lea 'lihkolaš'.

Ulike stammer

Adjektivene bøyes forskjellig, alt etter hvor mange stavelser det er i den siste takta i ordet. Takt er en gruppe av stavelser der den første stavelsen har trykk: nuorra og dábálaš har begge en takt, selv om ordene har ulikt antall stavelser, mens bealje-heapme har to takter.

Likestavelsesadjektiv har to stavelser i siste takt i flertall. Disse adjektivene har sterkt stadium i nominativ entall, og svakt stadium i flertall, f.eks. nuorra - nuorat. Ikke alle har stadieveksling, f.eks. hávski - hávskit.

Ulikestavelsesadjektiv har tre stavelser i siste takt i flertall, f.eks. suohtas - suohttasat, bivnnut - bivnnuhat. Nominativ entall har svakt stadium, de fleste andre formene har sterkt stadium, men ikke alle ulikestavelses substantiver har stadieveksling.

Kontrakt adjektiv har to stavelser i siste takt i både entall og flertall. Adjektivet har svakt stadium i nominativ entall og sterkt eller ekstra sterkt stadium i flertall, f.eks. njálggis - njálgát, stuoris - stuorrát.

Stadieveksling

Det er vanligvis veksling i konsonantgruppa mellom første og andre stavinga i ei takt, f.eks. nuorra - nuorat. Det er sterkt stadium f.eks. i nominativ entall i likestavelsesadjektiv, og i nominativ flertall i ulikestavelsesadjektiv. Mens svakt stadium er forma konsonantgruppa har f.eks. i nominativ flertall i likestavelsesadjektiv, eller i nominativ ental i ulikestavelsesadjektiv.

Eksempler på stadieveksling - sterkt stadium til venstre, svakt stadium til høyre. Vær obs på at '-i-' regnes som konsonant (-j-) når den står etter en vokal, og er dermed en del av konsonantgruppa:

 • nuorra - nuorat, falli - falit, ođđasat - ođas
 • árgi - árggit, gái - gáržžit, láiki - láikkit
 • headju - heajut, bealjeheapme - bealjeheamit
 • čeahppi - čeahpit, njoahci - njoazit, uhcci - uhcit, hihtásat - hiđis

Likestavelsesadjektiv kan også slutte på en konsonant i nominativ entall, som i ordene lihkolaš, nuoramus. I bøyningen av disse ordene vil det legges til en ekstra stavelse, og ordet får to takter: ('nuo-ra)('mu-sa). Da vil det være stadieveksling i ordets siste takt. Sterk grad vil forekomme i illativ entall og essiv. Eksempler med nominativ entall og flertall og illativ entall:

 • nuoramus - nuoramusat - nuoramussii
 • lihkolaš - lihkolaččat - lihkolažžii

Her kan du lese mer om stadieveksling

Andre konsonantvekslinger

Noen adjektiv slutter på konsonant i nominativ entall. I nordsamisk er det begrensninger på hvilke konsonanter som kan forekomme i slutten av ord, og da kan vi få spesielle konsonantvekslinger mellom nominativ entall og de andre kasusene. Konsonanter som kan forekomme i slutten av ord er t, s, š, l, r og n. Eksempler på vekslinger i ulikestavelsesadjektiv og kontrakte adjektiv:

 • t > h, f.eks. bivnnut - bivnnuha, čáppat - čáppahin
 • t > d, f.eks. jaskat - jaskada
 • t > g, f.eks. ártet - ártega
 • t > b, f.eks. buoret - buorebu
 • š > ž, f.eks. dološ - doloža

Legg merke til at 'š' ikke alltid veksler: imaš - ipmaša.

Likestavelsesadjektiv som slutter på konsonant, har lignende vekslinger:

 • š > čč, omd. lihkolaš - lihkolačča

Likestavelsesadjektiv får også stadieveksling i disse konsonantene, les mer om det her.

Noen ulikestavelsesadjektiv som slutter på en vokal i nominativ entall, får likevel en ekstra konsonant i de andre formene:

 • _ > g, omd. guohca - guohccaga, bahča - bahččaga

Kontrakte adjektiv som slutter på -i, får en veksling i>j mellom nominativ entall og essiv i skriftspråket.

 • i > j, omd. čeavlái - čeavlájin, muoŧŧái - muoŧŧájin

Attributiv og predikativ form

Adjektiv har attributtform når det står foran substantivet: 'fiskes' viessu. Attributtform er lik uansett hvilket tall eller kasus substantivet har, bortsett fra for adjektivet buorre. Attributtformen finner man oppgitt i ordbøker, gjerne markert med #, f.eks. ruoksat, #rukses.

Når adjektivet står etter substantivet, så har det predikativform: Viessu lea 'fiskat'. Viesut leat 'fiskadat'. Nieida lea 'nuorra'. Nieiddat leat 'nuorat'. Moai letne 'nuorat'. Predikativformen står i entall når subjektet står i entall, og i flertall når subjektet står i totall eller flertall. I ordbøkene finner man oppgitt konsonanten mellom andre og tredje stavelse for ulikestavelsesadjektiver, f.eks. ruoksat -d- - som blir ruoksadat i flertall. Les mer om slike vekslinger her.

buorre' som attributt

Når buorre står som attributt til et substantiv, så bøyes det i samsvar med substantivet, både i tall og kasus. buorre skal ha samme form som substantivet i de fleste kasus. Unntakene er illativ og lokativ entall. Da skal buorre stå i akkusativ/genitiv form.

 • Mus lea 'buorre biila'. Jeg har en god bil.
 • Mun oasttán 'buori biilla'. Jeg kjøper en bra bil.
 • Buori biillas' oažžu 'buori hatti'. Man får god pris på en god bil.
 • Duđan dušše 'buori biilii'. Jeg aksepterer bare en god bil.
 • Buriin biillain' olle guhkás. Man kommer langt med en god bil.
 • Gádden dien 'buorren biilan'. Jeg trodde det var en god bil.

Foran et substantiv i flertall, skal buorre stå i flertall. I illativ og komitativ flertall kan buorre stå i akkusativ/genitiv flertall.

 • Buorit biillat' leat divrasat. Gode biler er dyre.
 • Buriid biillaid' lea álki vuovdit. Det er lett å selge gode biler.
 • Buriin biillain' leat 'buorit goazanat'. Gode biler har gode bremser.
 • Liikon 'buriid/buriide biillaide'. Jeg liker gode biler.
 • Buriiguin/buriid biillaiguin' olle guhkás. Man kommer langt med gode biler.

Komparering

Man kan avlede adjektiver slik at man får ialt tre grader: unni - unnit - unnimus (liten - mindre - minst).

Positiv er grunnformen av adjektivet - unni boaris stuoris.

Komparativ er sammenligningsgrad av adjektivet, og brukes når man sammenlikner to ting. Avledningsendelsen for komparativ for likestavelses- og kontrakte adjektiv er '-t': unnit (unni), stuorit (stuoris). Ulikestavelsesadjektiv har flere mulige komparativendelser: '-et, -at, -ut, -eabbo, -abbo': boarráset, boarráseabbo, boarrásut, boarrásat, boarrásabbo (boaris).

Superlativ er høyeste grad av adjektivet, og brukes når man sammenlikner mer enn to ting. Avledningsendelsen for superlativ for likestavelses- og kontrakte adjektiv er '-mus': unnimus (unni). stuorimus (stuoris). Ulikestavelsesadjektiv har to mulige avledningsendelser: '-eamos' og '-amos': boarráseamos boarrásamos (boaris).

Komparerte former brukes både som attributt og predikativ.

Når de brukes som attributt, så skal de ikke samsvarsbøyes med det substantivet de beskriver: (unni: unnit mánná, unnimus mánát) (stuoris: stuorit mánná, stuorimus mánát).

Legg merke til at i attributtform er det bare korte komparativendelser som er mulige i ulikestavelsesadjektiv: boaris: boarráset/boarrásat/boarrásut mánná, boarráseamos/boarrásamos mánát.

Når komparerte former brukes som predikativ, så skal de samsvarsbøyes i tall med det substantivet de beskriver. Da er det forskjell på entall og flertall.

 • Komparativ:
 • Elle lea 'unnit' go mun. Soai leaba 'unnibut' go mun.
 • Elle lea 'stuorát' go mun. Soai leaba 'stuorábut' go mun.
 • Elle lea 'boarráseabbo/boarrásabbo' go mun.
 • Soai leaba 'boarráseappot/boarrásabbot' go mun.

 • Superlativ:
 • Elle lea 'unnimus'. Soai leaba 'unnimusat.
 • Elle lea 'stuorimus'. Soai leaba stuorimusat.
 • Elle lea 'boarráseamos/boarrásamos'.
 • Soai leaba 'boarrásepmosat/boarrásamosat.

Kasus

er bøyningsformer som markerer hvilken funksjon nomen har i setningen. Nomen er enten substantiv, adjektiv, tallord eller pronomen. I nordsamisk er det sju kasus. Adjektiv, også avledningene komparativ og superlativ, kan brukes som substantiv og bøyes da i alle kasus. Bøyningsmønsteret er det samme som for substantiver. Legg merke til at komparerte adjektiv bøyes etter den takten de har etter avledning til komparert form.

Nominativ

er kasus som angir grunnformen av nomen, f.eks. Nieida lea 'nuorra.

Flertall har endingen '-t' og likestavelsesadjektiv får svakt stadium: Nieiddat leat 'nuorat.

Ulikestavelsesadjektiv har svakt stadium i entall og sterkt stadium i flertall, f.eks. Náhkki lea 'linis'. Náhkit leat 'litnásat'.

Kontrakte adjektiv har svakt stadium i entall og får sterkt eller ekstra sterkt stadium i flertall, f.eks. Gussa lea 'stuoris'. Gusat leat 'stuorrát'.

Komparerte adjektiv bøyes også i flertall. Komparativ form av likestavelsesadjektiv og kontrakte adjektiv får ulikestavelsesstamme, med tre stavelser i siste takt i flertall. Endelsen '-t' i entall veksler med '-bu' i flertall. nuorat - nuorabut, stuorát - stuorábut, dábálaččat - dábálaččabut.

Likestavelsesadjektiv som ender på '-laš' og '-haš' bøyes som likestavelsessubstantiv hvis endelsen for komparativ er '-eabbo' eller '-abbo'. De korte endelsene '-at' og '-et' i entall veksler med '-abbo'/'-eabbo'-endelsene i flertall. Legg merke til at endelsen '-eabbo' har stadieveksling, med svak grad i flertall: dábálat - dábálabbot, dábáleabbo - dábáleappot, dábálabbo - dábálabbot.

Komparativ form av ulikestavelsesadjektiv får likestavelsesstamme, med to stavelser i siste takt i flertall. De korte endelsene '-at' og '-et' i entall veksler med '-abbo/-eabbo'-endelsene i flertall. Legg merke til at endelsen -eabbo har stadieveksling, med svak grad i flertall. boarráset - boarráseappot, boarrásabbo - boarrásabbot.

De superlative formene beholder sin opprinnelige takt, bortsett fra kontrakte adjektiv, som får likestavelsesstamme. I likestavelses- og kontrakte adjektiv er superlativendelsen '-mus', mens i ulikestavelsesadjektiv er superlativendelsen '-eamos/-amos'. Legg merke til at endelsen '-eamos' har stadieveksling, med sterk grad i flertall: nuoramus - nuoramusat, dábálaččamus - dábálaččamusat, stuorámus - stuorámusat, boarráseamos - boarrásepmosat.

Likestavelsesadjektiv som ender på '-laš', '-vaš' og '-haš' kan også bøyes som ulikestavelsessubstantiv hvis endelsen for superlativ er '-eamos/-amos'. Legg merke til at endelsen '-eamos' har stadieveksling, med sterk grad i flertall. dábáleamos - dábálepmosat, dábálamos - dábálamosat.

NOMINATIV Skravert: svakt stadium
stammetype grad entall flertall
Likest.stamme Positiv nuorra nuorat
Komparativ nuorat nuorabut
Superlativ nuoramus nuoramusat
Positiv dábálaš dábálaččat
Komparativ dábálat, dábálet, dábáleabbo, dábálabbo, dábálaččat dábáleappot, dábálabbot, dábálaččabut
Superlativ dábáleamos, dábálamos, dábálaččamus dábálepmosat, dábálamosat, dábálaččamusat
Ulikest.stamme Positiv linis litnásat
Komparativ litnásat, litnáset, litnásabbo, litnáseabbo litnáseappot, litnásabbot
Superlativ litnáseamos, litnásamos litnásepmosat, litnásamosat
Kontr.stamme Positiv stuoris stuorrát
Komparativ stuorit, stuorát stuoribut, stuorábut
Superlativ stuorimus stuorimusat, stuorámusat

Akkusativ

er kasus som brukes for objekt, f.eks. Mun oasttán 'hálbbibu'. Flertallsendelsen er '-id'.

Likestavelsesadjektiv har svakt stadium i både entall og flertall: nuora - nuoraid (nuorra).

Ulikestavelsesadjektiv får sterkt stadium, hvis de har stadieveksling, og i entall endinga '-a': litnása - litnásiid (linis), ruoksada - ruoksadiid (ruoksat).

Kontrakte adjektiv får sterkt eller ekstra sterkt stadium: stuorrá - stuorráid (stuoris), njálgá - njálgáid (njálggis) .

Komparativ form av likestavelsesadjektiv og kontrakte adjektiv: endelsen '-t' i entall veksler med '-bu'. nuorabu - nuorabuid (nuorat), stuorábu - stuorábuid (stuorát), dábálaččabu - dábálaččabuid (dábálaččat). Mun oasttán 'hálbbibuid'.

Komparative former med '-abbo'/'-eabbo': Legg merke til at endelsen '-eabbo' har stadieveksling: litnásabbo - litnásabbuid (litnásabbo), litnáseappo - litnáseappuid (litnáseabbo).

Mun vieččan 'boarráseappo'. Mun vieččan 'boarráseappuid'.

De superlative formene: Mun oasttán 'hálbbimusa'. Mun oasttán 'hálbbimusaid'.

Legg merke til at endelsen '-eamos' har stadieveksling: litnásamosa - litnásamosiid (litnásamos), litnásepmosa - litnásepmosiid (litnáseamos) dábálepmosa - dábálepmosiid (dábáleamos), dábálamosa - dábálamosiid (dábálamos).

I nordsamisk er adjektivenes akkusativ- og genitivformer like.

AKKUSATIV Skravert: svakt stadium
stammetype grad entall flertall
Likest.stamme Positiv nuora nuoraid
Komparativ nuorabu nuorabuid
Superlativ nuoramusa nuoramusaid
Positiv dábálačča dábálaččaid
Komparativ dábáleappo, dábálabbo, dábálaččabu dábáleappuid, dábálabbuid, dábálaččabuid
Superlativ dábálepmosa, dábálamosa, dábálaččamusa dábálepmosiid, dábálamosiid, dábálaččamusaid
Ulikest.stamme Positiv litnása litnásiid
Komparativ litnáseappo, litnásabbo litnáseappuid, litnásabbuid
Superlativ litnásepmosa, litnásamosa litnásepmosiid, litnásamosiid
Kontr.stamme Positiv stuorrá stuorráid
Komparativ stuoribu, stuorábu stuoribuid, stuorábuid
Superlativ stuorimusa, stuorámusa stuorimusaid, stuorámusaid

Genitiv

er kasus som angir eieform: riggá (den rikes) - riggáid (de rikes). Genitiv brukes også i pre- og postposisjonsuttrykk, f.eks. Jallaid' gaskkas lei jierbmái. Flertallsendelsen er '-id'.

Likestavelsesadjektiv har svakt stadium i både entall og flertall: nuora - nuoraid (nuorra).

Ulikestavelsesadjektiv får sterkt stadium, hvis de har stadieveksling, og i entall endinga '-a': litnása - litnásiid (linis), ruoksada - ruoksadiid (ruoksat).

Kontrakte adjektiv får sterkt eller ekstra sterkt stadium: stuorrá - stuorráid (stuoris), njálgá - njálgáid (njálggis).

Komparativ form av likestavelsesadjektiv og kontrakte adjektiv: endelsen '-t' i entall veksler med '-bu'. nuorabu - nuorabuid (nuorat), stuorábu - stuorábuid (stuorát), dábálaččabu - dábálaččabuid (dábálaččat).

Komparative former med '-abbo'/'-eabbo': Legg merke til at endelsen '-eabbo' har stadieveksling: litnásabbo - litnásabbuid (litnásabbo), litnáseappo - litnáseappuid (litnáseabbo). .

Dat lea 'boarráseappo' musihkka. Son lea 'boarráseappuid' gaskkas.

De superlative formene: hálbbimusa - hálbbimusaid (hálbbimus)

Legg merke til at endelsen '-eamos' har stadieveksling: litnásamosa - litnásamosiid (litnásamos), litnásepmosa - litnásepmosiid (litnáseamos), dábálepmosa - dábálepmosiid (dábáleamos), dábálamosa - dábálamosiid (dábálamos)

I nordsamisk er adjektivenes akkusativ- og genitivformer like.

GENITIV Skravert: svakt stadium
stammetype grad entall flertall
Likest.stamme Positiv nuora nuoraid
Komparativ nuorabu nuorabuid
Superlativ nuoramusa nuoramusaid
Positiv dábálačča dábálaččaid
Komparativ dábáleappo, dábálabbo, dábálaččabu dábáleappuid, dábálabbuid, dábálaččabuid
Superlativ dábálepmosa, dábálamosa, dábálaččamusa dábálepmosiid, dábálamosiid, dábálaččamusaid
Ulikest.stamme Positiv litnása litnásiid
Komparativ litnáseappo, litnásabbo litnáseappuid, litnásabbuid
Superlativ litnásepmosa, litnásamosa litnásepmosiid, litnásamosiid
Kontr.stamme Positiv stuorrá stuorráid
Komparativ stuoribu, stuorábu stuoribuid, stuorábuid
Superlativ stuorimusa, stuorámusa stuorimusaid, stuorámusaid

Illativ

er kasus som betegner bevegelse til eller inn i noe: Mun adden eanet vahkkoruđa 'boarrásebbui'. Dát lea fálaldat 'riggáide'. Mun attán vuoittu 'jođánepmosiidda.

Likestavelsesadjektiv har sterkt stadium, endevokalen endrer seg og man får endingen '-i': árgái (árgi), jallii (jalla), hedjui (headju), dábálebbui (dábáleabbo), stuorámussii (stuorámus).

Ulikestavelsesadjektiv får sterkt stadium og '-ii': apmasii (amas), viššalepmosii (viššaleamos). Kontrakte adjektiv får sterkt eller ekstra sterkt stadium og endingen '-i': njálgái (njálggat).

Flertall har endinga '-ide': heajuide njálgáide čeahpimusaide viššaleappuide og ulikestavelsesadjektiv får '-iidda': apmasiidda viššalepmosiidda nuorabuidda.

ILLATIV Skravert: svakt stadium
stammetype grad entall flertall
Likest.stamme Positiv nurrii nuoraide
Komparativ nuorabui nuorabuidda
Superlativ nuoramussii nuoramusaide
Positiv dábálažžii dábálaččaide
Komparativ dábálebbui, dábálabbui, dábálaččabui dábáleappuide, dábálabbuide, dábálaččabuidda
Superlativ dábálepmosii, dábálamosii, dábálaččamussii dábálepmosiidda, dábálamosiidda, dábálaččamusaide
Ulikest.stamme Positiv litnásii litnásiidda
Komparativ litnásebbui, litnásabbui litnáseappuide, litnásabbuide
Superlativ litnásepmosii, litnásamosii litnásepmosiidda, litnásamosiidda
Kontr.stamme Positiv stuorrái stuorráide
Komparativ stuoribui, stuorábui stuoribuidda, stuorábuidda
Superlativ stuorimussii, stuorámussii stuorimusaide, stuorámusaide

Lokativ

er kasus som betegner på/i/hos eller fra. Lokativ kan også fortelle hvem som har noe:Jallas' ii leat ollu jierbmi. Sii soitet oažžut veahki 'riggáin'. 'Boarrásepmosiin' ii leat skuvla odne.

Endingen er '-s' i entall. Likestavelsesadjektiv får svakt stadium, ulikestavelsesadjektiv får sterkt stadium: apmasis (amas), boarráseappos (boarráseabbo). Kontrakte adjektiv får sterkt eller ekstra sterkt stadium: riggás (rikkis).

Flertall har endinga -in: apmasiin riggáin nuoramusain.

LOKATIV Skravert: svakt stadium
stammetype grad entall flertall
Likest.stamme Positiv nuoras nuorain
Komparativ nuorabus nuorabuin
Superlativ nuoramusas nuoramusain
Positiv dábálaččas dábálaččain
Komparativ dábáleappos, dábálabbos, dábálaččabus dábáleappuin, dábálabbuin, dábálaččabuin
Superlativ dábálepmosis, dábálamosis, dábálaččamusas dábálepmosiin, dábálamosiin, dábálaččamusain
Ulikest.stamme Positiv litnásis litnásiin
Komparativ litnáseappos, litnásabbos litnáseappuin, litnásabbuin
Superlativ litnásepmosis, litnásamosis litnásepmosiin, litnásamosiin
Kontr.stamme Positiv stuorrás stuorráin
Komparativ stuoribus, stuorábus stuoribuin, stuorábuin
Superlativ stuorimusas, stuorámusas stuorimusain, stuorámusain

Komitativ

er kasus som ofte gir betydningen "med":Mun hupmen muhtun 'jallain'. Mii vuolgit dohko 'riggáiguin'. Áhčči vuolgá 'boarrásepmosiiguin', ja eadni báhcá ruoktot 'nuoramusaiguin. Endinga i entall er '-in'.

Likestavelsesadjektiv får svakt stadium: nuorain dábáleappuin.

Ulikestavelsesadjektiv får sterkt stadium: apmasiin (amas), viššalepmosiin (viššaleamos).

Kontrakte adjektiv får sterkt eller ekstra sterkt stadium: riggáin (rikkis).

Flertall har endinga -iguin: apmasiiguin jallaiguin nuoramusaiguin.

KOMITATIV Skravert: svakt stadium
stammetype grad entall flertall
Likest.stamme Positiv nuorain nuoraiguin
Komparativ nuorabuin nuorabuiguin
Superlativ nuoramusain nuoramusaiguin
Positiv dábálaččain dábálaččaiguin
Komparativ dábáleappuin, dábálabbuin, dábálaččabuin dábáleappuiguin, dábálabbuiguin, dábálaččabuiguin
Superlativ dábálepmosiin, dábálamosiin, dábálaččamusain dábálepmosiiguin, dábálamosiiguin, dábálaččamusaiguin
Ulikest.stamme Positiv litnásiin litnásiiguin
Komparativ litnáseappuin, litnásabbuin litnáseappuiguin, litnásabbuiguin
Superlativ litnásepmosiin, litnásamosiin litnásepmosiiguin, litnásamosiiguin
Kontr.stamme Positiv stuorráin stuorráiguin
Komparativ stuoribuin, stuorábuin stuoribuiguin, stuorábuiguin
Superlativ stuorimusain, stuorámusain stuorimusaiguin, stuorámusaiguin

Essiv

er tilstandskasus som ofte gir betydningen "som":

Mun dovden iežan 'jallan'.

Son gáttii mu 'boarráseabbon'.

Oahpaheaddji rámpui mu 'viššaleamosin.

Det er ikke forskjell på entall og flertall.

ESSIV Skravert: svakt stadium
stammetype grad entall / flertall
Likest.stamme Positiv nuorran
Komparativ nuorabun
Superlativ nuoramussan
Positiv dábálažžan
Komparativ dábáleabbon, dábálabbon, dábálaččabun
Superlativ dábáleamosin, dábálamosin, dábálaččamussan
Uliikest.stamme Positiv linisin
Komparativ litnáseabbon, litnásabbon
Superlativ litnáseamosin, litnásamosin
Kontr.stamme Positiv stuorisin
Komparativ stuoribun, stuorábun
Superlativ stuorimussan, stuorámussan