Setningsanalysetre

Du kan sjå på setningstre, og også bygge dine eigne. Syd-Dansk Universitets VISL-gruppe har står for teknikken, Universitetet i Tromsø har lagt inn nordsamisk.

Dette er ein beta-versjon, og det inneber at det kan vere feil, og at det er forbetringspotensiale. Vi tar gjerne mot kommentarar! (oahpa@uit.no)

Setningstreets menyar, knappar og feedback er framleis på engelsk, men vi arbeider med å få det meste omsett til samisk.

Om setningene

Vi har plukka setninger frå mange stader, tilpassa dei, og så analysert dei. Forkortingane for ordklassar og funksjonar kan i byrjinga vere litt uvande for brukarane fordi forkortingane på VISL-sidene er dei same for alle språka.

Meir enn tusen setninger brukast i både spela, Killerfiller og setningstreet. I tillegg er det omtrent 640 setninger berre for Killerfiller med morfologien spesielt tilpassa for dette (f.eks. mykje bruk av potensialis og possessive suffikser.)

Lenkjer til analysetreet og hjelpemiddel